Sunndal Sparebank har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2014, og bankens miljøfyrtårn-sertifikat ble i desember 2020 godkjent på nytt, med gyldighet for tre nye år!

Gjennom å være Miljøfyrtårn tar banken et bevisst miljøansvar og gjør tiltak i egen drift, og resertifiseringen er viktig for å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring.
Sertifiseringen innebærer at vår miljøstandard og rutiner er i overenstemmelse med kriteriene fastsatt av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Systematisk og løpende arbeid med innkjøpsrutiner, gjenvinning av avfall, arbeidsmiljø, energiforbruk mv. bidrar til ansvarlig miljødrift i eget hus.

Resertifiseringen er etter de nye bransjekriteriene for bank og finans som ble lansert av Stiftelsen Miljøfyrtårn i 2019. De nye kriteriene møter anbefalingene og utfordringene som er identifisert i Finans Norges "Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen".

Formålet med de nye bank- og finanskriteriene er å sikre bevis for at banken tar et større og bredere fokus når det gjelder klima- og miljøaspekten i sin virksomhet.
Ny bransjestandard tar for seg klima- og miljøavtrykket til hele virksomheten innen investeringer og pengestrømmer, slik som kredittgivning, finansiering, obligasjoner, spareprodukter og forvaltning av virksomhetens egne midler.
Standarden stiller krav om at klima- og miljøaspekter er integrert i virksomhetsstyringen – i målsettinger, policyer, retningslinjer, relevante beslutningsprosesser, avvikshåndtering mv.