Sunndalsøra, 16. mai 2023

PRESSEMELDING

Henter 70 millioner kroner i ny garantert fortrinnsrettsemisjon

 Sunndal Sparebank har de siste årene hatt sterk kunde- og kredittvekst som følge av kontoretableringer i byene i Møre og Romsdal, og senest med kontoretablering i Surnadal i mai 2022. Ved utgangen av mars 2023 har banken en forretningskapital på om lag 7,5 milliarder kroner og har mer enn doblet størrelsen de siste 6 årene. For å holde en god margin til soliditetskravene fra myndighetene samt legge grunnlag for fortsatt balansert og god vekst i Møre og Romsdal framover, må ren kjernekapital styrkes gjennom en fortrinnsrettsemisjon på brutto på 70 millioner kroner.

I møte 16. mai 2023 har Styret i Sunndal Sparebank besluttet å foreslå for generalforsamlingen at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 654 205 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 107 («Emisjonen»). Det er et etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av Emisjonen med et emisjonsproveny på 70 millioner kroner.

Banken opplevde svært god interesse fra investorer som ble invitert til å delta i garantikonsortiet denne gangen. Konsortiet ble kraftig overtegnet og hele 32 garantister deltar. På grunn av overtegning har tilrettelegger og banken lagt til grunn premisser for avkorting.

- den solide interessen for å delta i garantien, er for oss en stor tillitserklæring til det gode arbeidet, utviklingen og resultatet som banken har hatt de senere årene, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl. 

Egenkapitalbeviseiere som er registrert i bankens egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av

1.juni 2023 (eierregisterdato), vil ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli utstedt om lag 0,31 fortrinnsretter for hvert egenkapitalbevis som eies i dag, og vil bli avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver hele tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

Prospekt for Emisjonen vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden, som er planlagt i tidsrommet 23. august - 6. september 2023.

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i generalforsamlingen 30. mai 2023. Gjennomføring av emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalforsamlingen, samt nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet. Forutsatt at betingelsene oppfylles, forventes Emisjonen å være fullført ultimo september 2023.

Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Banken emitterte egenkapitalbevis første gang i 2013 og fulgte opp med nye fortrinnsrettsemisjoner i 2017, 2019 og 2021. Alle emisjoner ble overtegnet i intervallet 15 – 72 prosent.

- interessen for å være eier i Sunndal Sparebank har vært meget god i de 10 årene vi har hatt egenkapitalbevis, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

- det har vært stor interesse og vi har hatt mange gode spørsmål fra ivrige investorer. Kunnskapsnivået om egenkapitalbeviset som finansielt instrument har definitivt økt i Sunndal og nærområdet, noe vi vurderer som veldig positivt. Det årlige kontantutbyttet har også vært veldig bra på mellom kr. 5,20 og kr. 9,50 per egenkapitalbevis hvert år siden 2013. Det har utvilsomt vært en hyggelig reise for eierne, sier Jonny Engdahl.

- samlet har vi utbetalt et kontantutbytte på 70 kroner per egenkapitalbevis siden 2013, og utdelingsgraden til eierne har vært mellom 75-100 prosent hvert år. Inngangsbilletten den gangen var kr. 105 per egenkapitalbevis. I tillegg har kursutviklingen vært akseptabel.

Kontaktperson:

Adm. banksjef Jonny Engdahl, tlf.: 975 88 471 og e-post je@sunndal-sparebank.no