PRESSEMELDING

Historisk resultat og høy egenkapitalavkastning i 2022

Sunndal Sparebank leverer det beste resultatet i bankens historie med et driftsresultat før skatt på 72,6 millioner kroner i 2022 mot 60,6 millioner kroner i 2021. Dette er en bedring på 12 millioner kroner og gir en egenkapitalavkastning på 8,9 (8,6) prosent for året. Inntjeningen per egenkapitalbevis ble 10,1 kroner og styret foreslår et kontantutbytte på 9,50 kroner per egenkapitalbevis. Dette er det høyeste kontantutbyttet banken har delt ut siden banken emitterte egenkapitalbevis i 2013.

-til tross for krig i Ukraina, høy prisvekst og urolige verdipapirmarkeder, er vi svært godt fornøyd med resultatet for 2022. Jeg berømmer organisasjonen for solid laginnsats gjennom fjoråret og vi lykkes godt med våre strategier, sier administrerende banksjef i Sunndal Sparebank, Jonny Engdahl.

 - med stigende renter og volumvekst i alle forretningsområder, ble kjernedriften styrket ytterligere i 2022. Rentenettoen øker som følge av høyere rentenivå, tapene er svært lave, kundetilstrømmingen er stor og kredittveksten er sterk. Samlet vokste utlånene med om lag 13 prosent, og dette er vesentlig mer enn den generelle kredittveksten i Norge på om lag 5,0 prosent i 2022. Markedsposisjonen i Møre og Romsdal er blitt ytterligere styrket i 2022, og det må vi si oss meget god fornøyd med, sier Jonny Engdahl.

Historisk resultat

I 2022 ble nettoresultatet (etter skatt) 57,3 millioner kroner mot tilsvarende 48,1 millioner kroner i 2021. Dette ga en egenkapitalavkastning på 8,9 prosent for året. 

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er økt med om lag 36 millioner kroner til 115 millioner kroner siste tolv måneder. Dette gir en vekst på 46 prosent og skyldes høyere forretningsvolum og stigende rentenivå.

Netto andre driftsinntekter ble 42,2 millioner, som er en nedgang på 7 millioner kroner fra 2021. Nedgangen skyldes svakere avkastning på finansielle instrumenter og lavere provisjonsinntekter på boliglånsportefølje i Eika Boligkreditt. For øvrig viser andre forretningsområder god økning i provisjonsinntektene. Med den sterke kundeveksten har banken de senere årene lykkes svært godt med å få en bredere inntektsplattform enn tradisjonell utlån- og innskuddsvirksomhet.

Driftskostnadene utgjorde ble 84 millioner kroner, noe som ga et kostnads-/inntektsforhold på 53,1 (52,3) prosent. Kostnadene øker med 17 millioner kroner sammenlignet med 2021 og er konsekvens av bankens strategi med økt satsing i eksisterende og nytt kontornett, forsterket innsats i forsikring og kapasitetsøkning i flere deler av organisasjonen. I tillegg har prosjektet med overgang til ny IT-kjernebankplattform bidratt med om lag halvparten av kostnadsøkningen i 2022. Dette er engangskostnader og allerede i 2023 vil kostnadene på IT-området gå ned. Det er ventet at ny kjernebankplattform skal gi en årlig besparelse i IT-kostnadene med om lag 40 prosent fullt ut implementert fra 2024.

I 2022 ble nedskrivninger og tap utlån 1,3 (0,6) millioner kroner. Tapene har i lengre tid vært svært lave og skyldes i stor grad godt kreditthåndtverk over tid.

Utsiktene fremover

-Sunndal Sparebank er lønnsom og meget solid. Vi er i en utfordrerposisjon i Møre og Romsdal og har en sterk finansiell posisjon for videre vekst i fylket. Vi har gjort betydelige strategiske satsinger de siste årene med kontoretableringer i Molde, Ålesund, Kristiansund og Surnadal nå i 2022. Det er ventet at disse investeringene, sammen med annen aktivitet vil gi god avkastning de nærmeste årene. Vår erfaring er at vi framstår som en attraktiv finansiell medspiller for personer og bedrifter som skal realisere sine drømmer. Forretningsmodellen med lokal forankring, fysisk tilstedeværelse, dyktige rådgivere og høy gjennomføringskraft har vært og er viktige forutsetninger for bankens suksess og utvikling, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

-2023 tegner å bli et godt økonomisk år for Sunndal Sparebank og spesielt på grunn av stigende rentenivå. Utbyttepolitikken med et planlagt kontantutbyttenivå på mellom 70-100 prosent ligger fast, sier Jonny Engdahl.

Hovedtall for 2022 (tall i 2021 i parentes)

  • Resultat før skatt 72,6 MNOK (60,6)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 8,9 prosent (8,6)
  • Kostnadsprosent 53,1 prosent (52,3)
  • 12-måneders utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt 12,8 prosent (16,5)
  • 12-måneders innskuddsvekst 15,5 prosent (7,3)
  • Ren kjernekapitaldekning 19,1 prosent (21,2)

Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl. Telefon 975 88 471.

 

Se Q4-rapporten