Styret i Sunndal Sparebank har med bakgrunn i strategiske vurderinger, besluttet å etablere avdelingskontor i Ålesund. Etableringen vil skje som en samlokalisering med Aktiv Eiendomsmegling i nyoppussede lokaler på Moa.

 

Høsten 2016 etablerte banken nytt avdelingskontor i Molde, som så langt har vært en ubetinget suksess. Etableringen i Ålesund skjer i forlengelsen av dette og med en klar ambisjon om å styrke kundegrunnlaget og posisjonen som en selvstendig lokalbank i årene framover. Over tid skal etableringen bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping for egenkapitalbeviseiere, kunder og ansatte. Ålesund framstår som et svært interessant marked og Sunndal Sparebank er den første i Eika-Alliansen som etablerer seg fysisk i fylkets største by.

 

Aktiv Eiendomsmegling har nylig etablert seg i Ålesund og består i dag av 6 eiendomsmeglere. Samlokaliseringen vil skape synergier og forretningsmuligheter for begge parter. Partene arbeider også med en avtale om samlokalisering av Aktiv Eiendomsmegling i Molde ved Sunndal Sparebanks avdelingskontor der.

 

Ved oppstart vil avdelingskontoret i Ålesund bestå av én rådgiver, som i dag er tilsatt ved hovedkontoret i Sunndal. Tore Vasli Vorhaug er ansatt som avdelingsbanksjef og er Autorisert Finansiell Rådgiver.

 

Avdelingskontoret vil være i drift senest 1. juni 2017.

 

Kontoret vil være et rent rådgivningskontor og vil i første omgang konsentrere seg om personkundemarkedet. Sunndal Sparebank oppfatter at menneskelig kontakt fortsatt har stor verdi for kunder flest, og vil derfor vektlegge god personlig kunderådgivning kombinert med korte beslutningsveier og gode digitale løsninger. Den lokale sparebankfilosofien vil stå sentralt i betjening av eksisterende og nye kunder i Ålesund.

 

 

 

Kontaktperson:

 

Jonny Engdahl, Adm.banksjef i Sunndal Sparebank (975 88 471)