Valg
Til å representere kundene i bankens generalforsamling skal velges 1 fast medlem for en periode på 4 år, og 1 varamedlem for en periode på 2 år.

Stemmerett og valgbare som medlem eller varamedlem, er alle myndige personer som har et kundeforhold i Sunndal Sparebank, og som i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst kr. 2 500. Ingen personer kan avgi mer enn to stemmer, en på eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt. Hvert kundeforhold gir én stemme ved valget. Valget foregår som vanlig flertallsvalg.

Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank består av i alt 12 personer, hvorav 4 personer velges av og blant personer med kundeforhold i banken, 4 personer velges av og blant egenkapitalbeviseierne, 3 personer velges av og blant ansatte og 1 person oppnevnes av kommunestyret i Sunndal.

De fast møtende kundevalgte medlemmene i generalforsamlingen består i dag av:

  • Gunnar Olav Furu, på valg i 2023
  • Maja Solli, på valg i 2024
  • Inger Marit Romfo, på valg i 2025
  • Eirik Sjøholt, på valg i 2025
  • Liv Resell, på valg i 2023 (varamedlem)

I tillegg skal de kundevalgte representantene velge sin representant til valgkomiteen til generalforsamlingen. Maja Solli har vært valgkomite-medlem for kundevalgte siste to år (2021-2022). Det er kun de kundevalgte medlemmene i generalforsamlingen som er valgbare til valgkomiteen.

Valgkomite
I henhold til Finansforetaksforskriften og instrukser om valg til Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank, har valgkomiteen fremmet sin innstilling på 1 nytt medlem for 4 år og 1 nytt varamedlem for 2 år. Disse er:

  • Bjørn Ivar Olsen innstilles som nytt medlem for perioden 2023-2026 (på valg 2027)
  • Ane Marte Grødal innstilles som nytt varamedlem for perioden 2023-2024 (på valg 2025)
  • Maja Solli innstilles til gjenvalg som valgkomite-medlem for kundevalgte medlemmer i generalforsamlingen for 2023 (på valg 2024)

Kunder som vil delta i valget må melde sin deltakelse til banken innen 3 dager før valget finner sted. Har en kunde ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes adgang til å delta i valget.

Påmelding e-post: je@sunndal-sparebank.no

Sunndalsøra, 4. april 2023

Valgkomiteen i Sunndal Sparebank

Asbjørn Tronsgård                  Maren Børset
(sign.)                                     (sign.)                  

Maja Solli                                Lars Arnold Forseth
(sign.)                                     (sign.)