Sted: Sunndal Sparebank, Sunndalsvegen 15, Sunndalsøra

Til å representere kundene i bankens generalforsamling skal det velges 1 fast medlem for en periode på 4 år.

Stemmerett og valgbare som medlem eller varamedlem, er alle myndige personer som har et kundeforhold i Sunndal Sparebank, og som i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst kr. 2 500. Ingen personer kan avgi mer enn to stemmer, en på eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt. Hvert kundeforhold gir én stemme ved valget. Valget foregår som vanlig flertallsvalg. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater til valgkomiteen. Forslag til andre kandidater enn den/de som er innstilt, må fremmes valgkomiteen senest innen 8. mars 2024.  

Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank består av i alt 12 personer, hvorav 4 personer velges av og blant personer med kundeforhold i banken, 4 personer velges av og blant egenkapitalbeviseierne, 3 personer velges av og blant ansatte og 1 person oppnevnes av kommunestyret i Sunndal.

De fast møtende kundevalgte medlemmene i generalforsamlingen består i dag av:

  • Maja Solli, på valg i 2024
  • Bjørn Ivar Olsen, på valg i 2027
  • Inger Marit Romfo, på valg i 2025
  • Eirik Sjøholt, på valg i 2025
  • Ane Marthe Grødal (varamedlem), på valg i 2025

I tillegg skal de kundevalgte representantene velge sin representant til valgkomiteen til generalforsamlingen. Maja Solli har vært valgkomite-medlem for kundevalgte i 2023. Det er kun de kundevalgte medlemmene i generalforsamlingen som er valgbare til valgkomiteen.

Valgkomite
I henhold til Finansforetaksforskriften og instrukser om valg til Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank, har valgkomiteen fremmet sin innstilling på 1 nytt medlem for 4 år:

  • Maja Solli innstilles til gjenvalg som kundevalgt medlem for perioden 2024-2027 (på valg i 2028)
  • Maja Solli innstilles til gjenvalg som valgkomite-medlem for kundevalgte medlemmer i Generalforsamlingen for perioden 2024-2025 (på valg i 2026)

Kunder som vil delta i valget må melde sin deltakelse til banken innen 3 dager før valget finner sted. Har en kunde ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes adgang til å delta i valget.

Påmelding e-post: je@sunndal-sparebank.no

Sunndalsøra, 1. mars 2024

Valgkomiteen i Sunndal Sparebank

Asbjørn Tronsgård                      Maren Børset
(sign.)                                               (sign.)                  

Maja Solli                                   Lars Arnold Forseth
(sign.)                                               (sign.)