Emisjon 2019

I oktober 2017 gjennomfører Sunndal Sparebank en fortrinnsrettsemisjon. Banken utsteder 428 571 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

Sunndal Sparebank – Emisjon fullført


Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden

23. august 2021 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

6. september 2021 kl. 16:30

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 9. september 2021

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 13. september 2021

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 23. september 2021

Utstedelse og levering av egenkapitalbevis

Omkring 24. september 2021

Egenkapitalbevis